AKARYAKIT ÜRÜNLERİ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
Bu haber 2022-01-18 09:36:03 eklenmiş ve 1832 kez görüntülenmiştir.

 

İHALE İLANI

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Akaryakıt Ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2022/4079

1-İdarenin

a) Adı                                                  : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI                                                                                       YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi                                             : BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler                                                      Daire Başkanlığı /Ağdacı Mh. 74100 BARTIN                                                                                     MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası                  : 3782235287 - 3782235021

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve

e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası                                    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                  : Akaryakıt Ürünleri

b) Niteliği, türü ve miktarı                      : 1.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ile 15.000 Litre                                                          Motorin (Diğer) Alımı

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          : 1- Jeneratörlerin ihtiyacı olan akaryakıt; Üniversitemiz                                                          Ağdacı Kampüsü (Ağdacı Mah./BARTIN) ve Kutlubey                                                                        Kampüsü (Kutlubeyyazıcılar Köyü/ BARTIN)'nda bulunan                                                           Jeneratörler için jeneratörlerin kurulu olduğu yerde                                                                            İdarece yazılı veya elektronik ortamda talep edildikten                                                                      sonra en geç 24 saat içerisinde günlük limitsiz deposuna                                                     doldurulacaktır. 2- Çim biçme, çapa vb. şekildeki diğer                                                        makine ve cihazların ihtiyacı olan akaryakıt İdare                                                                             tarafından teslim alınacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi                            : 20.02.2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında; 1- Jeneratörlerin                                                    ihtiyacı olan akaryakıt; Üniversitemiz Ağdacı Kampüsü                                                         (Ağdacı Mah./BARTIN) ve Kutlubey Kampüsü                                                                                      (Kutlubeyyazıcılar Köyü/ BARTIN)'nda bulunan                                                                                   Jeneratörler için jeneratörlerin kurulu olduğu yerde                                                                                      İdarece yazılı veya elektronik ortamda talep edildikten                                                                     sonra en geç 24 saat içerisinde günlük limitsiz deposuna                                                     doldurulacaktır. 2- Çim biçme, çapa vb. şekildeki diğer                                                          makine ve cihazların ihtiyacı olan akaryakıt İdare                                                                              tarafından teslim alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi                             : İşe başlama tarihi 20.02.2022, İş bitirme tarihi                                                                                   31.12.2022'dir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 27.01.2022 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                  : Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                                                                       İhale Salonu (Ağdacı Mh -74100 - Merkez / BARTIN)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- Bayilik Lisansı:

a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

2- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

3- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,

NOT: İsteklilerin 1. madde için (a) ve (b) bendinde istenen belgelerden birini sunmaları yeterli kabul edilir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın:www.ilan.gov.tr                                                                                                         ILN01536423

ETİKETLER : Bartın ilan ihale ilanı
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›