Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği başvuruları başladı, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar e-Devlet, eski hükümlüler ise Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri üzerinden başvurularını 3 Aralık’a kadar yapabilecek.
Bu haber 2021-11-19 14:46:57 eklenmiş ve 753 kez görüntülenmiştir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek vermeyi sürdürüyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek. Projelerini sunmak isteyen engelli bireyler www.iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda başvurularını 3 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler ise projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla Bartın dahil olmak üzere bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne iletebilecek.

2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri desteklemeye devam eden İŞKUR, bu kapsamda şu ana kadar 3 bin 198 engelli ve 2 bin 315 eski hükümlü vatandaşa 229 milyon TL’yi aşan hibe desteği sağladı. Daha önce elden veya posta yoluyla alınan Engelli Hibe Desteği başvuruları engelli vatandaşların evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşındı. Böylece daha fazla engelli bireyin girişimciliğine destek olunması hedefleniyor.

Hangi projeler desteklenecek?

3 Aralık’ta sona erecek olan başvurularla ilgili bir rehber hazırlandı. Buna göre; İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler, ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler, engellilere yönelik diğer projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecek.

Proje sahiplerinin; genel olarak 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekiyor.

ESKİ HÜKÜMLÜ KENDİ İŞİNİ KURMA PROJELERİ

Kimler başvurabilir?

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanıyor.

Bu doğrultuda kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin İŞKUR’a eski hükümlü kaydı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, eski hükümlü olması, hangi sebeple olursa olsun emekli olmaması, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri ya da işletmenin olmaması, işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmesi, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olması, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olması ve aranılan diğer şartlara haiz olması, kendisine vasi tayini yapılmamış olması, herhangi bir icra dosyası bulunmaması, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine son başvuru tarihi itibariyle sahip olması gerekiyor.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gerekiyor. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmayacak ve proje sahibine iade edilecek.

Engelli Hibe Desteği

Kimler başvurabilir?

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul ediliyor.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin; İŞKUR’a engelli kaydı olması, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olması, 18 yaşını tamamlamış olması, hangi sebeple olursa olsun emekli olmaması, İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmaması, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri ya da işletmenin olmaması, işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmesi, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olması, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olması ve aranılan diğer şartlara haiz olması, kendisine vasi tayini yapılmamış olması, herhangi bir icra dosyası bulunmaması, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine son başvuru tarihi itibariyle sahip olması şartlarını son başvuru tarihi itibariyle taşıması gerekiyor.

Proje teklifleri, 3 Aralık 2021 tarihi mesai saati sona erene kadar Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine 1 asıl ve 1 kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecek.

İl müdürlükleri veya hizmet merkezlerine yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru süresinden sonra Kuruma ulaşan projelerin postaya verilme tarihleri dikkate alınacak. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak şekil incelemesinde eksikliği olan projelere 31 Aralık 2021 tarihine kadar süre verilerek tamamlaması istenilecek. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün olmayacak.

Başvuru ile ilgili önemli hususlar

Eksik, gerçeğe aykırı, güncel durumu yansıtmayan proje başvurularının asli sorumluluğu başvuru sahiplerine ait. Başvuru yapacak istekliler, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve güncel olarak sisteme girmek zorunda. Tek bir belgenin veya olması gereken bilginin eksik veya yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda il müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından proje iade edilecek.

Proje başvurularının kesinlikle hazırlandığı dönemde yayımlanan güncel Proje Başvuru Rehberi doğrultusunda yapılması gerekiyor.

İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvuru yapılırken sisteme yüklenen tüm belgelerin asıllarının sözleşme imza aşamasında projenin uygulanacağı il müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Proje başvurusu sırasında veya başlatılan projelerin devamında sunulan belgelerin sahte olması veya Kurumu aldatmaya yönelik bilgilerin tespit edilmesi halinde proje iptal edilecek ve yasal işlem başlatılacak.

Engelli Hibe desteği projelerinde bir kişi sadece bir proje sunabilecek. Proje sahibinin kendi ifadelerini taşımayan başkası tarafından hazırlanmış projeler ile aynı il veya başka ilden yapılan başvurularda proje metinlerinin kısmen veya tamamen aynı olduğu tespit edilen (kopya proje) projeler reddedilecek.

Diğer hususlar

Projenin hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ile ilgili usul ve esasların belirlendiği ekli Yönetmelik, Genelge ve bu Rehberin, başvuru sahibi tarafından proje hazırlanmadan önce okunduğu ve anlaşıldığı varsayılacak.

Komisyon, bu başvuru rehberinde belirtilen hususları, Yönetmelik ve Genelgeye aykırı olmamak şartı ile işgücü piyasasının ihtiyaçları, bütçe imkânları gibi kriterler çerçevesinde değiştirebilecek. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmayacak.

Komisyon toplantısının yapılmasının ardından projeler ile ilgili alınan kararlar İl Müdürlükleri tarafından proje sahiplerine yazılı olarak tebliğ edilecek. Sözleşmeye imza davetinin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde sözleşme imzalanması gerekiyor.

ETİKETLER :
Diğer EKONOMİ haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›