İnkumu PTT binası satılıyor!

Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde uzun yıllar Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) hizmetleri için kullanılan, bu süre zarfında tüm Türkiye’nin gönlünde taht kurmuş merhum sinema oyuncusu merhum Kemal Sunal’ın bir filminde de mekan olarak kullanılan bina ihale ile satılacak. Sakarya PTT Başmüdürlüğü, binanın satışı için ihaleye çıkacak. 22 Ekim Cuma günü saat 14.30’da Sakarya PTT Başmüdürlüğü’nde gerçekleştirilecek olan ihalede bina için belirlenen muhammen bedel ise 3 milyon 850 bin TL toplamda bin 394,77 metrekare yüzölçümlü arazide 3 bin 224 metrekare kapalı yüzölçümüne sahip olan 4 katlı bina kapalı teklif açık artırma usulü ile satılacak.
Bu haber 2021-10-01 15:48:20 eklenmiş ve 1196 kez görüntülenmiştir.

 

 

TOLGA AKINER

Kamu hizmetine kazandırılmak istenmişti ama…

 

Hatırlanacağı üzere Bartın Valisi Sinan Güner, ilimize gelir gelmez Bartın’a ilişkin ajandasını oluşturmaya başlamış, konu başlıklarından biri de ilimizde İnkumu’nda 2004 yılından bu yana atıl bir şekilde duran eski PTT binasının durumu olmuştu. Dönemin İl Özel İdare Genel Sekreteri ve PTT Başmüdürü ile binada incelemelerde bulanan Vali Güner, binanın tekrar kamu hizmetine sunulabilmesi için gerekli çalışmanın yapılması talimatını vermişti. Ancak yapılan çalışma neticesinde beklenin üzerinde bir masraf gerektireceği gerçeği ortaya çıkınca bu fikirden vazgeçilmişti.

 

Kapalı teklif ile açık artırmaya çıkarılıyor

 

Bartın Merkez Karasu Mahallesi 136 ada 2 parselde bulunan eski İnkumu PTT binası için Sakarya PTT Başmüdürlüğü ihaleye çıkacağını duyurdu. İhale ilanında, mülkiyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ne ait olan 4 katlı betonarme PTT hizmet binası, lojman ve arsasının kapalı teklif açık artırma usulü ile satılacağı belirtildi.

Bin 394,77 metrekare yüzölçümlü arsa üzerindeki 3 bin 224 metrekare kapalı yüzölçümüne sahip binanın satış ihalesi 22 Ekim Cuma günü saat 14.30’da, Maltepe Mahallesi 511 Sokak No:41 Adapazarı/SAKARYA adresindeki Sakarya PTT Başmüdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

 

Başlangıç bedeli 3 milyon 850 bin TL

 

İhaleye ait satış şartnamesi Sakarya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü’nden çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde 200 TL karşılığı temin edebilecek. İhaleye katılmak isteyenler 3 milyon 850 bin TL muhammen bedelden artırmaya çıkarılacak olan bina için önceden 115 bin 500 TL olan geçici teminat bedelini yatırmış olmalı.

 

İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler       

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için şu belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekiyor:

Gerçek kişiler için; kanuni ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdanı sureti. Tebligat için adres beyanı, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri.

Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Satış şartnamesi 16. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu.

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri.

Tabloda yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu.

Her sayfası imzalı şartname (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.) ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti. (Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.)

İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

İş ortaklığı beyannamesi.

 

İhale saatine kadar başvuruda bulunulabilecek

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli üzerinden yüzde 3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı ve gerekli evraklar ile birlikte en geç, son teklif verme 22 Ekim 2021 saat 14.30’a kadar Sakarya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü’ne elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecek.

 

Tüm masrafları alıcı karşılayacak

 

İhale aşamasından devir işlemi gerçekleşinceye kadar olan tüm masraflar (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, KDV, resim, harç, tapu alım masrafı ile diğer mali yükümlülükler) tamamı alıcı tarafından karşılanacaktır.

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 takvim günü olacak.

ETİKETLER : Bartın İnkumu PTT ihale
Diğer GÜNCEL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›