BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve şartnamede detaylı teknik özellikleri yazılı 3,60 m eninde 11,30 m boyunda ve 1,80 m derinliğindeki Çeşm-i Cihan isimli gezi teknesinin satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak.
Bu haber 2021-07-16 09:44:07 eklenmiş ve 419 kez görüntülenmiştir.

İLAN

T.C.

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

İHALE İLANI

1.İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve şartnamede detaylı teknik özellikleri yazılı 3,60 m eninde 11,30 m boyunda ve 1,80 m derinliğindeki Çeşm-i Cihan isimli gezi teknesinin satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

2.Çeşm-i Cihan isimli gezi teknesinin satış ihalesi, 27/07/2021 Salı günü saat 14.00’da, İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3.Muhammen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminat bedeli, Bartın İl Özel İdaresi hesaplarına yatırılacaktır. Geçici teminat için, 2886 D.İ.K’ nun 26. maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.

 

Adı

Muhammen Bedel

Şartname ve Eklerinin Bedeli

Geçici Teminat

Çeşm-i Cihan Gezi Teknesi

501.750,00 TL

50,00 TL

15.052,50 TL

 

4.İhale şartnamesi, Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

5. Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.

6. İhaleye katılmak için gerekli belgeler:

a) Muhammen bedelin %3’ü oranında ihale geçici teminatının yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu,

b) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair imzalı nüshası,

c) I. Gerçek kişiler için; nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh belgesi,

   II. Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıla ait tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Tebligat için adres beyanı, irtibat telefonu ve varsa elektronik posta adresi,

e) Vekâleten ihaleye katılanlar, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren,

    I. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

    II. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ile imza sirküleri,

g) İhale şartname bedelini yatırdığına dair tahsilat makbuzu.

 7. İhale konusu ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde her türlü vergi, resim, harç, tapu vb. tüm giderler alıcıya aittir.

8. Taşınırın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

9. Taşınırın satış ihalesine teklif verecekler; ihale evraklarını, satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak ihale günü saat 12:00’a kadar Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

10. E-posta, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11. İhale komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklifler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

Basın:www.ilan.gov.tr                                                                                                                            ILN01410196

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›