GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Akaryakıt Ürünleri ve Dökme LPG alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Bu haber 2018-11-27 09:28:00 eklenmiş ve 724 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

2019 Yılı Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Akaryakıt Ürünleri ve Dökme LPG alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                      : 2018/603558

1- İdarenin

a)  Adresi                                                         : GÖLBUCAGİ MAH. 558. SOK. No:1 74100 BARTIN                                                                  MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                               : 3782271053 - 3782271037

c) Elektronik Posta Adresi                                 : bartin@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                   : KISIM 1: Akaryakıt Ürünleri 1. Motorin 9.000 Lt. 2.                                                                 Kurşunsuz Benzin (95 oktan) 700 Lt. 3. Kalorifer                                                                               Yakıtı 35.000 Kg. KISIM 2: Dökme LPG 1. LPG                                                                                  Dökme Gaz 10.000 Kg

                                                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan İhale dokümanı                                                                içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   : İl Müdürlüğümüz Merkez Tesislerine kalorifer yakıtı                                                                       ile hizmet araçlarına akaryakıt ürünleri, Amasra                                                                             İlçesi Spor Salonu (Dökme LPG) Kısım 1: Akaryakıt                                                               ürünleri (kuşunsuz benzin, motorin, kalorifer yakıtı)                                                                      alım isteklilerinin, Bartın Merkez İlçe Belediye                                                                                sınırları içinde yerleşik pompa istasyon sahibi                                                                                 olmaları zorunludur.

c) Teslim tarihi                                                  : İdare araçları için ihtiyacı olan akaryakıt ürünlerini                                                                        yükleniciye ait Bartın Merkez İlçedeki dağıtım                                                                                tesisinden peyder pey pompa teslimi şeklînde                                                                                  alacak, kalorifer yakıtı (fuei-oil, dökme ipg) idarenin                                                                          ihtiyacına göre peyder pey tesislere yükleniciyi                                                                               firmaya ait tankerle İl Müdürlüğü İl ve İlçe Spor                                                                              Tesislerine teslim edilecek.

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer                                              : Gölbucağı Mah. 558. Sok. No:1 Merkez/BARTIN

b) Tarihi ve saati                                               : 12.12.2018-10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Kuruntundan alman ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım yapma ve pazarlama lisans belgeleri, istekli bir Akaryakıt ve dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise: Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan. Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kurultşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini, İsteklinin Enerji Piyasası Düzenleme Kuruntundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyoniu Bayilik Belgesini,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeteriiğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İdare gerek görürse peyderpey teslim edilecek olan Isıtma Kalorifer Yakıtından numuneleri, yüklenici nezaretinde tutanakla teslim alacak. Testini yaptıracak, yakıtın teknik şartnamesinde belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen yakıt depodan yüklenici tarafından aynı gün geri alıcaktır. Muayene, tahlil ve nakliye için İdarece herhangi bir ücret

ödemeyecektir.

5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası Bartın Şubesindeki 30023372-5001 nolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü hesabına (IBAN TR310001000052300233725001) doküman satış bedeli yatırılarak., idarenin adresinden adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,

9. İstekliler tekliflerini, mal kalern-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

BV.2018/403

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2013 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
Bartın Web Tasarım