5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifinin ilk 14 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda 5'inci Yargı Paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin ilk 14 maddesine kadar olan bölümünün görüşmelerinin tamamlandığını belirten AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Av. Yılmaz Tunç, “TBMM Genel Kurulunda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin (5.Yargı Paketi) ilk 14 maddesine kadar olan bölümünün görüşmelerine tamamladık. Teklifin kalan bölümünün görüşmelerine önümüzdeki hafta devam edileceğiz. Teklifle; icra satışlarının elektronik ortamda yapılması, çocuk tesliminin İcra sisteminin dışına çıkarılması sağlanıyor” dedi.
Bu haber 2021-11-22 09:26:11 eklenmiş ve 935 kez görüntülenmiştir.

 

EREN SARIKAYA

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda 5'inci Yargı Paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin 14 maddesine kadar olan bölümünün görüşmeleri tamamlandı.

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Av. Yılmaz Tunç, görüşmelere ilişkin TBMM Genel Kurulu’ndan fotoğraf kareleri paylaşırken kabul edilen maddelere ilişkin de detaylar aktardı. Tunç, “TBMM Genel Kurulunda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin (5.Yargı Paketi) ilk 14 maddesine kadar olan bölümünün görüşmelerine tamamladık. Teklifin kalan bölümünün görüşmelerine önümüzdeki hafta devam edileceğiz. Teklifle; icra satışlarının elektronik ortamda yapılması, çocuk tesliminin İcra sisteminin dışına çıkarılması sağlanıyor” dedi.

Peki İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi İle (5. Yargı paketi) neler getiriliyor?

 

 

İcra İflas Kanununda Elektronik Satış Uygulaması ve Alacaklı İle Borçlu menfaat dengesini korumaya dönük düzenlemeler:

İcra ve iflas dairelerince uygulanan “fiziki Satış usulü” kaldırılarak İcra satışlarının bütünüyle elektronik ortamda yapılması sağlanıyor.

İcra dairelerinin gözetim ve denetimini yapmak amacıyla iş yoğunluğunun veya daire satışının fazla olduğu illerde İcra daireleri başkanlığı kurulabilecek.

İcra dairesinin düzeni, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerine icra başmüdürü görevlendirilebilecek.

İcranın geri bırakılması kararı takibin yapıldığı yer icra mahkemesince verilecek.

Haczedilen sicile kayıtlı mallarla ilgili hazırlanacak kıymet takdiri raporları Adalet Bakanlığınca izin verilen bilirkişilere yaptırılabilmesi imkanı getiriliyor.

Elektronik satış usulüne uyum sağlamak amacıyla haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış malların satış talebi üzerine muhafaza altına alınması veya İhale alıcısına teslime hazır hale getirilmesi, aksi takdirde satışının yapılamayacağı kabul ediliyor.

Borçlu İle üçüncü şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları hali bakımından, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin haczedilen malın yedieminliğini kabul etmesi kaydıyla malın muhafaza altına alınamaması öngörülüyor.

Hacizli mallarda satış isteme sürelerinin yeknesak hale getirilmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar açışından satış İsteme süresi bir yıl olarak belirleniyor.

Satış işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla satış giderleri tarifeyle belirlenecek, satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamı peşin yatırılması zorunlu olacak.

Borçlunun mali külfetinin azaltılması amacıyla borçlunun borcunu taksitle ödemeyi taahhüt etmesi veya alacaklı ile hacizden önce veya hacizden sonra borcun taksitlendirilmesi için sözleşme yapması halinde yapılan bu sözleşmeye ilişkin icra dairesince düzenlenecek tutanak ve kâğıtların damga vergisinden istisna olması hüküm altına alınıyor.

Borçluya, haczedilen icra dairesinin gözetiminde ve İcra mahkemesinin denetiminde rızaen satabilme İmkânı veriliyor.

İhale uygulamasında yaşanan ve özellikle takibin tarafları ile ihale alıcısını zarara uğratan birtakım sorunlara çözüm bulmak amacıyla İhalenin feshini talep etmeye ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılıyor.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun kapsamındaki takiplerin düşme süresi iki yıldan beş yıla çıkarılıyor.

Uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagogların yol tazminatıyla İlgili düzenleme yapılıyor.

 

 

Çocuk Koruma Kanununda "Çocuk Teslimi”ne İlişkin Düzenlemeler:

Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlanın icra dairelerince yerine getirilmesi uygulamasına son verilmekte ve bu kararların İnfazı, İcra sistemi dışına çıkarılacak.

Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair görev, icra dairelerinden alınmakta ve Adalet Bakanlığının hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı taşra birimi olan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine verilecek.

Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler çocuğun üstün varan gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar veya öğretmenler marifetiyle gerçekleştirilecek.

Çocuk teslimine çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler ücretsiz olacak, bu kapsamda harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar Devlet bütçesinden karşılanacak.

Çocuk teslimine veya çocukla kişisel İlişki kurulmasına dair İşlemler çocuğun üstün yararı dikkate alınarak okul ve kreş gibi sosyal mekânlarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tüm kamu kaynakları kullanılabilecek.

“Çocukla kişisel İlişki kurulması İşlemleri" bakımından uygulanan zor kullanma usulü Teklifle kaldırılacak.

Çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla müdürlüğün önerisi üzerine aile mahkemesince, çocuk, hak sahibi veya yükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecek.

"Çocuk teslimine dair" ilam veya tedbir kararlan bakımından, bu kararlar yükümlü tarafından yerine getirilmezse çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alınarak hak sahibine teslim edilecek. Bu halde kolluktan yardım istenebilecek ve kolluk birimleri, zor kullanma dâhil bu konudaki talepleri derhal yerine getirecek.

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler, ilgilinin şikâyeti üzerine disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Disiplin hapsinin süresi, çocuk teslimine muhalefette ve hak sahibinin çocuğu yükümlüye geri getirmemesi/alıkoymasında 3 aya kadar, kişisel İlişki kurulmasına muhalefette İse 3 günden 10 güne kadar olacak.

Çocuğun üstün yararının korunması amacıyla çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması kapsamında çocuğun uzman veya öğretmen tarafından yükümlüden ya da hak sahibinden teslim alındığı veya diğerine teslim edildiği şırada kayda alınan ses veya görüntülerin yayınlanması nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden ilgililer 5651 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca erişimin engellenmesine veya içeriğin çıkarılmasına karar verilmesini talep edebilecek.

Kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amacıyla böyle bir kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecek.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemleri hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yerine getirmek üzere görevlendirilenlere ek ücret ödenecek.

 

 

2 yeni madde ihdas edildi

Genel Kurul'da kanun teklifine, parlamentoda grubu bulunan partilerin ortak önergesiyle 2 yeni madde ihdas edildi.

Avukatlık Kanunu'na eklenen maddeye göre, avukatların meslekleriyle ilgili işledikleri suçlar bakımından istinaf kanun yolunda kesinleşen kararlara temyiz kanun yolu açılıyor ancak bu düzenleme, 15 Temmuz 2020 tarihinden önce verilmiş kesin nitelikteki kararlar bakımından uygulanamayacak. Düzenlemeye göre, cezası infaz edilmekte olan hükümlüler, bu madde hükümlerinden faydalandığı takdirde tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususunda hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirme yapılacak.

Hakim ve savcılık adaylığına atanma şartlarından, "alışılmışlığın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak" şartı kaldırılıyor.

KUTU KUTU

Elektronik ortamda açık artırmaya ilişkin hükümler

Kanunda, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışa ilişkin hükümler de düzenleniyor. Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olacak.

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacak. Teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.

Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her halde 100 liradan az olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.

Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere 10 dakika uzatılacak.

Elektronik satış portalında satış işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini engelleyen veya elektronik satış sistemi ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine zarar veren internet siteleri hakkında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Elektronik satış portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan veya satış portalına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, satış portalına girişi Adalet Bakanlığınca 3 ay süreyle engellenecek. Engelleme işlemi, derhal uygulanmaya başlanacak ve satış portalının ilgili kişilerin görebileceği bir bölümünde duyurulacak. Bu işleme karşı, duyuru tarihinden itibaren 15 gün içinde Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek. Hakim, başvuruyu ivedi olarak karara bağlayacak. Başvurunun yapılmış olması ihalenin tamamlanmasını engellemeyecek.

Teklif verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı veya iyileştirilmesi için gerekli olan işlemler yapılabilecek. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemeyecek.

 

ETİKETLER : Bartın TBMM AK Parti 5. Yargı Paketi Yılmaz Tunç
Diğer SİYASET haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›