ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Akaryakıt Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Bu haber 2021-10-20 09:49:42 eklenmiş ve 1124 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Akaryakıt Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2021/646860

1-İdarenin

a) Adı                                                  : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL                                                          BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                              : TUNA MAH. FEVZI ÇAKMAK SOK. 74100 BARTIN                                                                  MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası                  : 3782271029 - 3782276051

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanılarak

indirilebileceği internet sayfası  

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                  : Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Akaryakıt Mal

b) Niteliği, türü ve miktarı                      : 90.000 Lt. Motorin Diğer (Euro Diesel) ve 500 Lt. 95                                                   Oktan Kurşunsuz Benzin

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          : Akaryakıtın Teslimi Bartın İli Merkezine 15 km. mesafeye                                                      kadar olan yüklenicinin göstereceği akaryakıt                                                                       istasyonlarından peyder pey pompa teslimi olarak                                                                     yapılacaktır. Ayrıca herhangi bir yangın esnasında                                                                     idarenin talep etmesi durumunda idarenin görev alanı                                                          içerisinde ki bir yere istediği miktar kadar tanker ile                                                             yakıt teslim edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi                            : 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası akaryakıt teslimatı                                                          gerçekleştirilecektir.

d) İşe başlama tarihi                             : 01.01.2022

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 10.11.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri       : Müdür Yardımcısı Odası Kat:1

(e-tekliflerin açılacağı adres)     

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a-) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge.

b-) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair  bayilik sözleşmesi.

c-) İstekliye  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş istasyonlu bayilik belgesi.

d-) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış işyeri açma ve izin belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi

b- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.

c- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat yeterlilik Belgesi.

ç- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın:www.ilan.gov.tr                                                                                          ILN01471195

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›