DSİ 233 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bartın 233 Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Bu haber 2021-10-12 09:46:24 eklenmiş ve 236 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

BARTIN 233 ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bartın 233 Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2021/632486

1-İdarenin

a) Adı                                                  : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER                                                          ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ                                                               GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                              : İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:53 37100                                                              MERKEZ KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası                  : 3662149227 - 3662147495

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanılarak

indirilebileceği internet sayfası  

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                                  : Bartın 233 Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                      : Bartın ili Ulus ilçesi Ulukaya köyünde Koğura Deresinin                                                       Uluçay'a mansaplanması amacıyla 40 m menfez imalatı                                                        ve korkuluk yapılması.

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          : Bartın İli Ulus İlçesi

ç) Süresi/teslim tarihi                            : Yer tesliminden itibaren 50(Elli)takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi                             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde                                                      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 22.10.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri       : DSİ 233.ŞubeMüdürlüğü-ToplantıSalonu

(e-tekliflerin açılacağı adres)     

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Ait Tebliğde Yer Alan A - IX Grubu  (SU YAPILARI) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Türkiye'deki veya yurtdışındaki denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun gerçek kişilere ait diplomalar ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı)+Fiyat Dışı Unsur Puanı Fiyat Dışı Unsur  değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması   Asgari Oran     Azami Oran     Fiyat Dışı Unsur Puanı

Kazı Yapılması, Depo veya                                 4%                   6%                   3

Dolguya Konulması     

Minimum C25/30 Sınıfı Hazır Beton                    14%                 20%                 10

ile Beton/Betonarme İmalat Yapılması   

Her Türlü Beton/Betonarme İmalat                     18%                 26%                 11

Yapımında Kullanılacak Kalıp, Kalıp

İskelesi ve Taşıyıcı İskele Yapılması     

Betonarme Demirlerinin Kesilmesi,                    48%                 65%                 24

Bükülmesi ve Yerine Konulması           

Korkuluk Yapılması                                            3%                   5%                   2

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın:www.ilan.gov.tr                                                                                          ILN01465575

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›