AMASRA,KURUCAŞİLE VE KOZCAĞIZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ TESİSAT TAMİRAT VE ÇEVRE DÜZENLENMESİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber 2021-08-25 10:57:39 eklenmiş ve 1200 kez görüntülenmiştir.

 

İHALE İLANI

AMASRA,KURUCAŞİLE VE KOZCAĞIZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ TESİSAT TAMİRAT VE ÇEVRE DÜZENLENMESİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Amasra,Kurucaşile ve Kozcağız Orman İşletme Şeflikleri Tesisat Tamirat ve Çevre Düzenlenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2021/498505

1-İdarenin

a) Adı                                                   : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL                                                          BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                              : TUNA MAH. FEVZI ÇAKMAK SOK. 74100 BARTIN                                                                              MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası                  : 3782271029 - 3782276051

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                                  : Amasra,Kurucaşile ve Kozcağız Orman İşletme Şeflikleri                                                      Tesisat Tamirat ve Çevre Düzenlenmesi

b) Niteliği, türü ve miktarı                      : 1 adet

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          : Amasra, (Ahatlar mevki)Kurucaşile ve Kozcağız İşletme                                                        Şeflikleri Yerleşkesi

ç) Süresi/teslim tarihi                            : Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi                             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

                                                             yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 01.09.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri       : Müdür Yardımcısı Odası Kat:1

(e-tekliflerin açılacağı adres)     

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları  (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ  III.GRUP BİNA İŞLERİ , III.GRUP BİNA İŞLERİ ONARIMI ile Çevre Düzenlenmesi Yapım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.Ayrıca İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın:www.ilan.gov.tr                                                                                                        ILN01437012

ETİKETLER : Bartın ilan ihale ilanı
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›