BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ FİBER TABANLI ŞİŞME BOT VE BOT MOTORU ALIMI

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber 2021-08-23 10:19:12 eklenmiş ve 1218 kez görüntülenmiştir.

 

 

İHALE İLANI

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ FİBER TABANLI ŞİŞME BOT VE BOT MOTORU ALIMI

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ FİBER TABANLI ŞİŞME BOT VE BOT MOTORU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2021/491965

1-İdarenin

a) Adı                                                  : BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK                                                        VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL                                                                                    MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                              : GÖLBUCAGI MAH. 558. SOK. NO:1 74100 BARTIN                                                                             MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası                  : 3782271053 - 3782271037

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                   : BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ FİBER                                                                          TABANLI ŞİŞME BOT VE BOT MOTORU ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı                      : 1 Adet Fiber Tabanlı Şişme Bot ve 1 Adet Bot Motoru                                                            Alımı

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          : Amasra İlçe Müdürlüğü: Kum Mahallesi Turgut Işık                                                                                     Caddesi No:15 Amasra/BARTIN

ç) Süresi/teslim tarihi                            : Fiber tabanlı şişme bot ve bot motoru sözleşme                                                                               imzalanmasını müteakip 60 gün içinde Yüklenici                                                                             tarafından teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi                             : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                                     : 01.09.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)            : İl Müdürlüğü Hizmet Binası                                                                                                               Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın:www.ilan.gov.tr                                                                                               ILN01436041

 

ETİKETLER : Bartın ilan ihale ilanı
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›