BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İpek Yolundan Bir Çıkış Amastris ve Kromna Rotası Tespiti ve Tanıtım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Bu haber 2021-07-16 09:45:50 eklenmiş ve 1498 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

İPEK YOLUNDAN BİR ÇIKIŞ AMASTRİS VE KROMNA ROTASI TESPİTİ VE TANITIM İŞİ

BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

İpek Yolundan Bir Çıkış Amastris ve Kromna Rotası Tespiti ve Tanıtım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          : 2021/413654

1-İdarenin

a) Adresi                                              : TUNA MAHALLESİ HENDEKYANI CADDESİ 282 74100                                                            BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                    : 3782276101 - 3782276639

c) Elektronik Posta Adresi                     : İktm74@ktb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi  

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : Belirlenen alanlarda 1 adet yürüyüş ve bisiklet rotası                                                          açılıp rota üzerinde bitik temizliği yapılarak rotalar                                                                        yürüyüşe ve bisiklet kullanıma hazır hale getirilecektir                                                      ve rehber kitap hazırlanıp basılacak ve tanıtım                                                                         materyalleri hazırlanacaktır.

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                   : Bartın Merkez, Amasra ve Kurucaşile İlçeleri

c) Süresi                                              : İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                   : Kültür Merkezi Tuna Mh. Hendekyanı Cd. No:198                                                                 Merkez/BARTIN

b) Tarihi ve saati                                   : 10.08.2021 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Yürüyüş ve bisiklet rotası tespit edilmesi, haritalandırma işleri, yürüyüş ve bisiklet rotalarında tabela ve işaretleme yapılması, yürüyüş ve bisiklet rotalarında bitki temizliği yapılması, yürüyüş ve bisiklet rotalarının rehber kitap ve dijtal dokünmalarının  hazırlanamsı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Kültür Turizm Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın:www.ilan.gov.tr                                                                                                     ILN01416861

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›