BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bartın Merkez Hasankadı Beldesi Güney, Yağısıkuzu, Eskicuma Dereleri İkmali yapım işi4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Bu haber 2020-11-17 14:08:23 eklenmiş ve 4420 kez görüntülenmiştir.

TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bartın Merkez Hasankadı Beldesi Güney, Yağısıkuzu, Eskicuma Dereleri İkmali yapım işi4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2020/579977

1-İdarenin

a) Adresi: İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:53 37100 MERKEZ/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası: 3662149227 - 3662147495

c) Elektronik Posta Adresi: dsi23@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı:

Yağısıkuzu deresinde; 2 menfez, 1 ıslah sekisi, 250 m U kanal, Güney deresinde; 450 m istifli taş tahkimat, 190 m U kanal, 250 m duvar üzeri kaplama, 2 tersip bendi, 29 brit, Eskicuma deresinde; 470 m beton duvar, 4 menfez ve duvar üzeri korkuluk

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Bartın İli Hasankadı Beldesi

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 700 (YediYüz) takvim günüdür. 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. No:53 KASTAMONU 

b) Tarihi ve saati: 09.12.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkinSon Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Ait Tebliğde Yer Alan A - IX Grubu  (SU YAPILARI) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Türkiye'deki veya yurtdışındaki denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun gerçek kişilere ait diplomalar ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

A. Teklif Fiyat Puanı (TFP) (50 PUAN)

Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = TFmin / TF x 50 formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TFP: İsteklinin fiyat puanını,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatını,

[Geçerli tekliften anlaşılması gereken ilk oturumda geçerliliği belirlenen (teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan) teklifler değil, İhale komisyonu tarafından aşırı düşük tekliflerin de değerlendirilip uygun bulunması halinde dahil edildiği tüm yeterlilik kriterlerini sağlayan teklifler geçerli teklif olarak değerlendirilecektir]

TF: İsteklinin teklif ettiği fiyatını ifade eder.

B. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (50 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması (50) tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacaktır. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (TF) hesaplanacak ve bu orana göre aşağıda tabloda belirtilen puanlar verilecektir.

İş Kalemi No

İş Kalemi Açıklama

Aralığı %

Puan

BHBİ-01

Kazı Yapılması, Depo veya Dolguya Konulması

4-7

3

BHBİ-02

Minimum C 25/30 Sınıfı Hazır Beton ile Beton/Betonarme İmalat Yapılması

50-60

22

BHBİ-03

Her Türlü Beton/Betonarme İmalat Yapımında Kullanılacak Kalıp, Kalıp İskelesi ve Taşıyıcı İskele Yapılması

12-25

10

BHBİ-04

Betonarme Demirlerinin Kesilmesi, Bükülmesi ve Yerine Konulması

4-5

2

BHBİ-05

Ocak Taşı ile İstifli Taş Tahkimat ve Taş Dolgu Yapılması

6-9

1

BHBİ-06

Ferforje Korkuluk Yapılması

12-20

6

BHBİ-07

Tüvenan Malzeme ile Dolgu Yapılması ve Sıkıştırılması

1-3

2

BHBİ-08

Epoksi ile Her Çapta Betonarme Demirinin Ekilmesi

1-3

2

BHBİ-09

Demirli Demirsiz Her Türlü İnşaatın Yıkılması

0,3-0,5

1

BHBİ-10

Kazıdan Çıkan Malzeme ile Sedde Dolgusunun Yapılması

0,5-1,5

1

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

C. Toplam Puan (TP)

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır. TP = TFP + KNP

Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

D. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü (DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. No:53 KASTAMONU) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede; " Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir." şeklinde ilan edilmiştir.

Basın.www.ilan.gov.tr                                                                                          ILN01258988

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›