BARTIN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Katyonik Polielektrolit alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Bu haber 2020-10-29 13:08:11 eklenmiş ve 1527 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

KATYONİK POLİELEKTROLİT

BARTIN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

 

Katyonik Polielektrolit alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          : 2020/570953

1-İdarenin

a) Adresi: Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası: 3782271025 - 3782274013

c) Elektronik Posta Adresi: suislerimud@bartin.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 8.000 kg Katyonik Polielektrolit

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Dallıca Köyü Çakırlar Mahallesi Çakırlar Sokak No:37 Merkez BARTIN adresindeki Merkez Atık Su Arıtma Tesisi

c) Teslim tarihi: Ürünün tamamı 4 parti halinde teslim alınacaktır. İlk parti sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 iş günü içerisinde, diğer 3 parti idarenin talebine istinaden üç iş günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100 Merkez BARTIN

b) Tarihi ve saati: 16.11.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- Firmalar laboratuvarda ve dekantörde yapılacak denemeler için 100 kg (4 adet x 25 kg) bedelsiz orijinal paketlerindeki polielektroliti ve orjinal ambalajında açılmamış  1 Litre Kloroformu Merkez Atıksu Arıtma Tesisi laboratuvarına teslim ederek, teslim edildiğine dair tutanağı ihale teklif dosyasında sunacaklardır.

- Firmalar teklif ettikleri ürüne ait teknik özelliklerini gösteren analiz raporlarını ihale teklif dosyasında sunacaklardır.

- Firmalar teklif ettikleri ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu ihale teklif dosyasında sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif (EAEAT) aşağıdaki formül ile hesaplanır:

KM= Kuru Madde (%)

A= Dekantöre Gelen Çamur Kuru Madde  Miktarı (kg KM/h)= Dekantör Besleme Debisi (m3/h) x Dekantör Besleme Çamur Konsantrasyonu (kg KM/m3)

B= Dekantöre Gelen Polimer Miktarı (gr Polimer/h)= Polimer Debisi (m3/h) x Polimer Konsantrasyonu (gr polimer/m3)

C (Optimum Doz)= 1 Kg Kuru Çamur İçin Harcanması Gereken Polimer Miktarı= B/A (gr polimer/kg KM)

EAEAT: 1 ton kuru  madde (KM) çamur başına tüketilen optimum dozdaki polielektrolit maliyeti

D: Teklif Edilen 1 kg Polielektrolit Birim Fiyatı

C: Optimum Doz (1 ton kuru madde (KM) çamur başına tüketilen polielektrolit miktarı (gr polimer/kg KM)

EAEAT = D (Teklif Edilen 1 kg Polielektrolit Birim Fiyatı) x C (Optimum Doz)

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın:www.ilan.gov.tr                                                                                          ILN01245255

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›