İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PCR Laboratuvarı için Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü iie ihale edilecek
Bu haber 2020-09-18 09:19:23 eklenmiş ve 229 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

PCR LABORATUVARI İÇİN TIBBİ SARF MALZEME

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

PCR Laboratuvarı için Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü iie ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                      : 2020/474027

1- İdarenin

a) Adresi                                                         : KIRTEPE MAHALLESİ ARİFLER SOKAK 74100                                                                                  BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                               : 3782283655 - 3782270296

c) Elektronik Posta Adresi                                 : bartin.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği                    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                   : 6 Kalem Tıbbi           Malzeme Alımı

                                                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                                           içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   : Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Deposu Aladağ Mah.                                                                             Çamlık Mevki Halk Sağlığı Laboratuvarı Binası                                                                               Merkez Bartın

c) Teslim tarihi                                                 : Ürünler, sözleşme süresi içerisinde sipariş ile                                                                                 peyderpey olarak teslim alınacaktır (İş artışı                                                                                    ve/veya iş eksilişleri hariç). Öngörülemeyen                                                                                      durumlar olması halinde idare teslimat                                                                                                 programında ve sipariş sayılarında değişiklik                                                                                 yapma hakkına sahiptir. Malzemeler yazılı                                                                                                  siparişi takiben 15 (onbeş) gün içerisinde teslim                                                                              edilecektir. Sipariş edilen miktar kadar malzeme                                                                            teslim alınacak, fazla miktar alınmayabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Mercan Toplantı                                                                                                Salonu

b) Tarihi ve saati                                               : 13.10.2020-10:30

4. İhaleye katılabilme şarttarı ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi gereği aday veya isteklilerin, ÜTS’de firma kaydı aranacaktır. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmayacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri yeya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen  geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yılda kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

 İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için en az 1’er adet numuneyi son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında teslim edeceklerdir. (Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile idareye teslim edilecektir.) Teklif değerlendirme aşamasında İhale komisyonu teslim edilen numuneleri; teknik şartname hükümlerine göre elle ve gözle fiziki özelliklerine bakarak, gerek görüldüğü takdirde kiiııik/laboratuvar ortamında deneyerek malzemenin sağlamlığını ve uygunluğunu inceleyip, bu inceleme sonucuna göre karar verecektir. Numune teslim etmeyen isteklinin ilgili kalemi kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca ihaleye katılan istekliler teklif ettikleri ürünlere ait marka ve UBB/ÜTS barkod kodlarını liste şeklinde hazırlayarak ihale dosyasında sunacaklardır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme suresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.

Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmenin imzalanmasına müteakip) 1 ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır.

Sözleşme imzalanan kalemlere ait şahit numune olarak idarede kalan numuneler, sözleşme süresinin bitmesine müteakip 1 ay içinde firmaların talepleri üzerine iade edilecektir. Belirtilen süre içerisinde iadesi talep edilmeyen numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Kuruluşlara yapılan her türlü tıbbi sarf mal alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Satmalına Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu          ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:     

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV.2020/401

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›