BARTIN DEVLET HASTANESİ

181 KALEM KIRTASİYE, TEMİZLİK, MEFRUŞAT VE BASILI EVRAK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Bu haber 2020-06-23 09:23:06 eklenmiş ve 903 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

181 KALEM KIRTASİYE, TEMİZLİK, MEFRUŞAT VE BASILI EVRAK ALIMI

DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

181 KALEM KIRTASİYE, TEMİZLİK, MEFRUŞAT VE BASILI EVRAK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2020/304239

1-İdarenin

a) Adı                                                  : DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN                                                   YARDIMCILIKLARI

b) Adresi                                              : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                                                                 MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası                    : 3782277620 - 3782273657

ç) İhale dokümanının görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                  : 181 KALEM KIRTASİYE, TEMİZLİK, MEFRUŞAT VE BASILI                                                    EVRAK ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı                       : 181 KALEM KIRTASİYE, TEMİZLİK, MEFRUŞAT VE BASILI                                                    EVRAK ALIMI

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer           : Bartın Devlet Hastanesi İlgili Depo Birimleri Veya Hastane                                                                          İçinde İdarenin Göstereceği Uygun Yerler (Tuna Mahallesi                                                                         Ömer Tepesi Mevkii)

ç) Süresi/teslim tarihi                            : Hastanemiz malzeme depolarına hastanemiz ihtiyacı                                                                     doğrultusunda sözleşme süresi sonuna kadar peyderpey                                                                teslim edilecektir. Bu doğrultuda sipariş konusu                                                                              malzemeler, hastanemizin siparişini takiben 10 (on) gün                                                              içerisinde teslim edilecektir. (Sözleşme süresi her halükarda                                                         31/12/2020 tarihinde sona erer.

d) İşe başlama tarihi                              : Sözleşme imzalanmasını müteakip 3 (üç) gün içerisinde işe başlanacaktı

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                                                  : 14.07.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  : Bartın Devlet Hastanesi                                                                                                                    Toplantı Salonu (Tuna Mah.                                                                                                                         Ömertepesi Mevkii Merkez                                                                                                               / BARTIN)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ihalenin her aşamasında idare tarafından numune istenebilir. Numune talebi EKAP üzerinden bildirilecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır. EKAP üzerinden bildirim yapılmasına müteakip en geç 5 (beş) iş gününde numuneler Hastanemize teslim edilecektir. EKAP üzerinden yapılan numune talebi zamanında karşılanmadığı takdirde ilgili kalem/kalemlere ait teklifiniz değerlendirme dışı bırakılacaktır.Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi  kaleme ait olduğu (kalem numarası) kesinlikle yazılmalıdır. Numuneler kutu içerisinde teslim edilecek ve ihale sıra numarasına göre sıralanacaktır. Malzeme, orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi ve teknik özellikler belirtilmelidir. Şartnamede ürün ile ilgili istenen rapor ve dokümanlar, numune ile birlikte hangi numuneye ait olduğu belirtilerek verilmelidir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV.2020/223

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›