BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Isınma Amaçlı 200000 kg Tip 1 Kömür Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
Bu haber 2020-05-20 10:46:37 eklenmiş ve 1007 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

ISINMA AMAÇLI 200000 KG TİP 1 KÖMÜR ALIMI

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BARTIN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 

 

Isınma Amaçlı 200000 kg Tip 1 Kömür Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2020/234223

1-İdarenin

a) Adı                                                  : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BARTIN) İÇİŞLERİ                                                                               BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi                                             : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ORDUYERİ MAH. 183. SOK.                                                     KAYNARCA MEVKİ 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası               : 37822758S4 - 3782288322

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e- imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                  : Isınma Amaçlı 200000 kg Tip 1 Kömür  Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                   : Isınma Amaçlı 200000 kg Tip 1 Kömür Alımı

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      : Yer Teslim Çizelgesinde Belirtilen Birlik Komutanlıklarına                                                                         Belirtilen Miktarlarda Teslim Edilecektir

 

ç) Süresi/teslim tarihi                         : Taahhüt konusu kömür, sözleşmenin imzalanmasını takip                                                                         eden günden itibaren Kömür Teslim Yeri ve Miktarları                                                                    Çizelgesinde belirtilen birliklere belirtilen miktarda 45                                                                     (kırkbeş) takvim günü içerisinde defaten teslim edecektir. d) İşe başlama tarihi                             : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün işe başlama                                                                 tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati         : 11.06.2020 - 14.00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):  Bartın İI J.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler;

Kömür alımı için, ihaleye katılacak firmalar tarafından; ithalatçılar için "ithalatçı kayıt belgesi’’ üreticiler için “uygunluk izin belgesi”, dağıtıcılar için herhangi bir ilden alınmış "dağıtıcı kayıt belgesi”, satıcılar için herhangi bir ilden alınmış, “satıcısı kayıt belgesi" nin aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti ihale komisyonuna verilecektir. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde belirtilen uygunluk belgesi veya uygunluk izin belgesi ile satış izin belgesi muayene aşamasında muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümüne göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler;

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dökümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhalele sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar;

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi; İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV.2020/203

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2020 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Eybey Medya tarafından yürütülmektedir.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi