BARTIN BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Boya, Kaynak ve Filtre Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü İle ihale edilecek
Bu haber 2020-05-11 12:54:41 eklenmiş ve 1394 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

BOYA, KAYNAK VE FİLTRE MALZEMELERİ

BARTIN BELEDİYESİ ULAŞIM

HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Boya, Kaynak ve Filtre Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                             : 2020/232984

1-İdarenin

a) Adresi                                              : KEMERKÖPRÜ MAHALLESİ ELMALIK SOKAK 1 74100                                                                       MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                    : 3782271025 -3782274013

c) Elektronik Posta Adresi                     : ulasimhizmetlerımud@bartin.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)            : https://ekap.kik.gov tr/EKAP/

2-İhale konusu malın                             : Boya, Kaynak ve Filtre Malzemeleri

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                              idari şartnameden ulaşılabilir

b) Teslim yeri                                       : Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                      : 20 takvim günü içerisinde tek seferde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                   : Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 BARTIN

b) Tarihi ve saati                                   : 21.05.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

4 1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4 1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4 1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin A KISMI, B KISMI, C KISMI kısımlarında %15(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi;

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomi açıdan en avantajlı teklif üzerinden bırakılacaktır.

BV.2020/192

 

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2020 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Eybey Medya tarafından yürütülmektedir.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi