BARTIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Akaryakıt Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Bu haber 2020-05-08 12:49:21 eklenmiş ve 319 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Akaryakıt Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2020/221925

1-İdarenin

a) Adı                                                  : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL                                                                      BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                              : TUNA MAH. FEVZI ÇAKMAK SOK. 74100 BARTIN

                                                             MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası                  : 3782271029 - 3782276051

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanılarak

indirilebileceği internet sayfası  

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                  : Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Akaryakıt Mal

b) Niteliği, türü ve miktarı                      : 60.000 Lt. Motorin (G.Tip.No: 2710.19.41.00.11); ve 300 Lt.                                                                 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Mal Alımı

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          : Akaryakıtın Teslimi Bartın İli Merkezine 10 km. mesafeye                                                                  kadar olan yüklenicinin göstereceği akaryakıt                                                                                   istasyonlarından peyder pey Taşıt tanıma sistemi olanlar                                                                   için akaryakıt istasyonlarında pompa teslimi, istenilmesi                                                                 halinde idarenin belirttiği noktada arazide tanker pompa                                                               teslimi; Taşıt tanıma sistemi olmayanlar için akaryakıt                                                                      istasyonlarında pompa teslimi, istenilmesi halinde idarenin                                                             belirttiği noktada arazide tanker pompa teslimi yapılacaktır.                                                             Ayrıca herhangi bir yangın esnasında idarenin talep etmesi                                                   durumunda idarenin görev alanı içerisinde ki bir yere                                                                istediği miktar kadar tanker ile yakıt teslim edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi                            : 05.06.2020-31.12.2020 tarihleri arasında ihtiyaçların ortaya                                                    çıkması durumunda araç ve iş makinelerinin akaryakıt                                                                     fişlerine istinaden ihtiyaç miktarı kadar teslimi. Yangın                                                                söndürme faaliyetlerinde çalışan arazöz ve iş makinelerine                                                     akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda                                                                             yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi                             : 05.06.2020-12.06.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 22.05.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri       : Müdür Yardımcısı Odası/2.Kat

(e-tekliflerin açılacağı adres)     

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a-) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge.

b-) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair  bayilik sözleşmesi.

c-) İstekliye  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş istasyonlu bayilik belgesi.

d-) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış işyeri açma ve izin belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV.2020/188

 

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2020 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Eybey Medya tarafından yürütülmektedir.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi