BARTIN DEVLET HASTANESİ

8 KALEM PATOLOJİ SARF MALZEME ALIMI
Bu haber 2020-03-26 13:42:41 eklenmiş ve 64 kez görüntülenmiştir.

 

İHALE İLANI

8 KALEM PATOLOJİ SARF MALZEME ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ

 

8 KALEM PATOLOJİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          : 2020/160758

1-İdarenin

a) Adresi                                              : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                                                                 MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                   : 3782277620 - 3782273657

c) Elektronik Posta Adresi                     : bartindhs1@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)   

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : 8 KALEM PATOLOJİ SARF MALZEME ALIMI ( 9 AYLIK )

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                       : Bartın Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Malzeme Deposu

c) Teslim tarihi                                      : İhale konusu malzemeler, işe başlama tarihinden sonra,                                                                 10.1.1. maddede yazılı Hastanemiz ilgili deposuna ihale                                                                konusu Hastanemizin ihtiyacı doğrultusunda tamamı veya                                                    sözleşme süresi sonuna kadar peyderpey teslim                                                                                 edilecektir.Bu doğrultuda sipariş konusu malzemeler,                                                                          idarenin sipariş mektubunun tebliği itibariyle 5 (beş) iş                                                                   günü içerisinde teslim edilecektir. İşin süresi 9 ay olup,İşin                                                            bitiş tarihi 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir. Muayene ve                                                     Kabul Komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde                                                                     (09:00-16:00) malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler                                                            yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  : Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii                                                                   Merkez / BARTIN)

b) Tarihi ve saati                                   : 01.04.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler Tıbbi Cihaz "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında teklif ettiği ürünler için "Satış Merkezi Yetki Belgesi" ihale teklif zarfında sunulacaktır.

Firmaların ve Teklif edilen malzemenin (cihaz, kitlerin/testlerin veya ürünlerin) Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB ) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  kayıtlı olduğunu T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)  Web sitesinden alınan kayıt çıktısıyla belgeleyerek Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylanmış ürün (Barkod) numaraları teklif ile birlikte sunulacaktır.

İsteklilerin teklif etmiş oldukları malzemelerin tedarikçisi veya tedarikçisi tarafından yetkilendirilmiş bayisi olduğunu gösteren, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB) veya veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  alınmış belge ihale teklif zarfında sunulacaktır.

Tıbbi Cihaz Uygulama Yönetmeliğine göre kapsam dışı olan malzemelerin kapsam dışı olduklarını gösterir üretici firma veya distribütör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösterir belge ihale teklif zarfında sunulacaktır.

Teklif veren firma teklif ettiği cihazların kullanımı için yetkili firmadan aldığı, tasdikli yetki belgesini sunacaktır.

Sözleşme sırasında firma teklifini HUAP üzerinde bulunan Kik İhale Yazılım Programında hazırlayarak dijital ortamda (CD, vb..) ortamında idareye sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Teklif edilen Cihaz/Cihazlar ve kitlerin/testlerin marka/model, tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği teknik şartnamede istenilen özellikleri gösteren gerekli dokümanları (katalog, broşür vb. ) verilecektir.

b) İhale komisyonunca istenilmesi halinde teklif edilen kitler/testler ile beraberinde verilecek olan cihazın demostrasyonu ihale komisyonunca belirlenen sürede, firma tarafından yapılacaktır. Firmalar demostrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir.

c) Ayrıntılı bakım programı ihale dosyasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez Bartın) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV.2020/155

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2020 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Eybey Medya tarafından yürütülmektedir.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi