BARTIN ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Bu haber 2018-10-04 14:57:46 eklenmiş ve 367 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İhale İlanı

 

BARTIN ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI “2019-2020 YILI PERSONEL TAŞIMA SERVİS ARAÇ KİRALAMASI” hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                      : 2018 / 475406

1- İdarenin

a) Adresi                                                          : Bartın Onarım Destek Komutanlığı Boğaz Mevkii/Bartın

b) Telefon ve faks numarası                               : 378 2386204 / 2386809

c) Elektronik posta adresi                                  : bartin.bodk@dzkk.tsk.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                   Bartın Merkez (Kemerköprü) -Bartın Onarım Destek                                                                               Komutanlığı (Boğaz Mevkii) arası (Gidiş-Dönüş 28                                                                                  Km.Mesafe), 1 Adet 18-30 Kişilik 2001 model ve üstü                                                                            otobüs kiralanarak 510 sefer (gidiş-dönüş) yapılması                                                                                  işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları                                                                          Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                              şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                              : BARTIN (MERKEZ)-BARTIN ONARIM DESTEK                                                                                  KOMUTANLIĞI (BOĞAZ MEVKİİ)

c) Süresi                                                          : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : Kdz.Bölge K liği ihale Komisyon Başkanlığı Kdz. Ereğli                                                                       / ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                                : 07 Kasım 2018 Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.;

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait personel taşıma, okul servisi ve şehir içi toplu taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1..ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kdz.Bölge Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Kdz.Ereğli/ Zonguldak adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kdz. Bölge K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Kdz. Ereğli / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BV.2018/317

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2013 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
Bartın Web Tasarım