TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla aşağıda ayrıntılı durumu belirtilen Bozköy Kuvars kumu sahasının 10 yıl süre ile maden işletmeciliği yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye verilmesi işi açık ihale usulü ile ihaleye çıkılacak.
Bu haber 2020-01-13 08:15:16 eklenmiş ve 6536 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

BOZKÖY KUVARS KUMU SAHASI 10 YIL SÜRE İLE RÖDÖVANS KARŞILIĞI İŞLETMEYE VERİLECEKTİR.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1-Hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla aşağıda ayrıntılı durumu belirtilen Bozköy Kuvars kumu sahasının 10 yıl süre ile maden işletmeciliği yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye verilmesi işi açık ihale usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

 RÖDÖVANS İHALESİ                          DOSYA NO      İHALE TARİHİ     AÇILIŞ SAATİ   S.BEDELİ

 BOZKÖY KUVARS KUMU SAHASI        2013601            05.02.2020              15.00         500.00TL

 

MADDE 2- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

1. Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, varsa elektronik posta adresi.

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

—Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

—Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı.

3. Ana statüsünün yer aldığı ve şirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve ilgililerin görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmış belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

4.İstekliye ait imza sirküleri

—Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

—Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza sirkülerinin aslı.

5.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu maddenin 2., 3., 4.. 15. ve 16. fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri.

7.İsteklilerin işyerini gördüğüne ve olduğu gibi kabul ettiğine dair Amasra Müessesesinden alınmış yer görme belgesi.

8.Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat verilmesi (İsteklinin ortak girişim olması halinde verilecek teminat mektuplarının, pilot firma veya diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması).

9.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca, iş ortaklığını oluşturan ortaklık yetkilileri TTK ile yapılacak sözleşmeyi imzalayacaktır).

10.Ortak girişim üyeleri ihale konusu iş ile ilgili TTK'ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ortaklık sözleşmesinde taahhüt edeceklerdir.

11. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen form teklif mektubu

12. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

13. Kuruma borcu olmadığına dair beyanname.

14. Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan yahut her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve firma kaşesi vurulmuş şartname ve ekleri.

15.Kamu ihalelerine katılmakta yasaklı olmadığına dair beyanname.

16. Bankalardan temin edilecek mali yeterlilik belgesi;

MAPEG tarafından açıklanan ve Maden Yönetmeliği 23.maddesi 1 ve 2. Fıkraları hükümleri çerçevesinde her yıl güncellenen (tüzel kişiler maden gruplarına göre mali yeterlilik tutarlarının %30’unu sermayeleriyle, %70'ini banka referans mektubuyla, gerçek kişiler ise banka referans mektubuyla ibraz etmek zorundadır.) yeterlik kriterleri mali yeterlilik olarak aranacaktır.

MADDE 3- Tekliflerin Hazırlanması

a) Teklif mektubunun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

1. İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği beyan edilecektir.

2. Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazılacaktır.

3. Tekliflerin üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır.

4. Teklif mektubu, ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanacaktır.

5. Tekliflerde, geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

6. Birinci üretim yılı için taahhüt üretim miktarı en az 36.000 ton olacaktır. Birinci yıldan sonraki yıllarda taahhüt üretim miktarları, ilk yıla ilişkin verilen taahhüt miktarının altında olmayacaktır.

7. İstekliler, başlangıçta ödeyecekleri rödövans bedeli olarak 3,35 TL/ton‘dan az olmamak üzere teklif vereceklerdir. Bu miktarın altında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.  Teklif mektubunda, yıllar itibarıyla taahhüt üretim miktarları (ton), ihalede teklif edilen rödövans bedeli (TL/ton) ve (10) on yıl için toplam üretim taahhüdü ile rödövans bedelinin çarpımı yazı ve rakamla açık olarak yazılacaktır.

MADDE 4- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak adresinden 500,00TL karşılığında temin edebileceklerdir.

b) Teklif zarfları 05/02/2020 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15:00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığına verilmiş olacaktır.

c) Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Kurumumuza ulaşmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

d) Teklif zarfları aynı gün saat 15.00'de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

MADDE-5- Bu ihale, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır MADDE 6- Bu ihale; 10.12.2017 tarih ve 30266 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmakta olup. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

BV.2020/04

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2020 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Eybey Medya tarafından yürütülmektedir.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi