BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Oruç Reis ve Çeşm-i Cihan Yurt Müdürlükleri'ne 2020 yılı taş kömürü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Bu haber 2019-10-30 09:00:43 eklenmiş ve 4327 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORUÇ REİS VE ÇEŞM-İ CİHAN YURT MÜDÜRLÜKLERİNE 2020 YILI TAŞ KÖMÜRÜ MAL ALIMI

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORUÇ REİS VE ÇEŞM-İ CİHAN YURT MÜDÜRLÜKLERİNE 2020 YILI TAŞ KÖMÜRÜ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          : 2019/531953

1-İdarenin

a) Adresi                                              : GÖLBUCAGI MAH. 558. Sokak No:1 74100 Merkez/BARTIN                                                   BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                   : 3782271053 - 3782271037

c) Elektronik Posta Adresi                     : bartin@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)   

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : 580 Ton Taş Kömürü Alımı

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                                : Adresleri Teknik Şartnamede belirtilen İl Müdürlüğümüze                                                             bağlı Oruç Reis ve Çeşm-i Cihan Yurt Müdürlükleri

c) Teslim tarihi                                      : 01.01.2020 - 31.12.2020 Tarihleri arasında Yurt                                                                                  Müdürlüklerinin İhtiyaçları Dikkate Alınarak Peyderpey                                                                  Teslim Alınacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                   : Gölbucağı Mah. 558. Sokak No:1 Merkez/BARTIN

b) Tarihi ve saati                                    : 21.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye katılacak istekliler durumlarına göre aşağıdaki belgelerden birini sunmal zorundadır.

1.İthalatçılar; İthalat Kayıt Belgesi

2.Üreticiler; Uygunluk İzin Belesi

3.Dağıtıcılar; Herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi

4.Satıcılar;Herhangi bir İlden alınmış Katı Yakıt Satıcı Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV.2019/326

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2020 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Eybey Medya tarafından yürütülmektedir.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi