BARTIN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

21 Kalem Laboratuvar Cihazı İle Muhtelif Makine Teçhizat Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Bu haber 2019-09-23 09:05:11 eklenmiş ve 1206 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

LABORATUVAR CİHAZI İLE MAKİNE VE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

 

21 Kalem Laboratuvar Cihazı İle Muhtelif Makine Teçhizat Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          : 2019/459118

1- İdarenin

a) Adresi                                              : BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler                                                                  Daire Başkanlığı/Ağdacı Mh. 74100 BARTIN                                                                                     MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                   : 0378 223 53 17 -0378 223 50 21

c) Elektronik Posta Adresi                     : imidb@bartin.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : 21 Kalem Laboratuvar Cihazı İle Muhtelif Makine Teçhizat                                                                         Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                                  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                    : 1-18. Kısımlar (18 Kısım) Mühendislik Fakültesine, 19. Kısım                                                            (1 Kısım) Fen Fakültesine, 20-21. Kısımlar (2 Kısım) Merkezi                                                            Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezine                                                        teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                      : 21 Kalem Laboratuvar Cihazı ile Muhtelif Makine Teçhizat;                                                             Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 17.12.2019 tarihine                                                        kadar sözleşmenin 10.1.1. maddesinde belirtilen yerlere                                                                teslim ve kurulumu ile Teknik Şartnamede belirtilen                                                                         hususların tamamının yerine getirilmesine müteakip her                                                                   türlü test ve diğer ayarları yapılıp eğitimi verildikten sonra                                                                        çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  : Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale                                                            Salonu (Ağdacı Mh - 74100 - Merkez / BARTIN)

b) Tarihi ve saati                                   : 15.10.2019 -14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

7.5.6.1. İstekliler tarafından teklif edilen ürünlerin Marka, Model ve Özelliklerini (Katalog veya Broşürde Teknik Şartnamenin Teknik Özellikler kısmında istenen özelliklerden en az bir özellik

olmalıdır) gösteren katalog veya broşürlerden biri teklif zarfı içinde verilecektir. İsteklilerce hangi ürünün teklif edildiği katalog veya broşür üzerinde işaretlenerek kaçıncı kısım olduğu yazılacaktır.

7.5.6.2. İstekliler tarafından "Teknik Şartnameye Cevap Belgesi" adı altında İdarece hazırlanan ve ihale dokümanı ekinde verilen EK-1 Form doldurulacaktır. EK-1 Form Teknik Şartnameye Cevap Belgesinde Teklif edilen ürün ile ilgili; Ürün Adı, Kısım No'su, Markası, Modeli ve Menşei yazılarak,

Teknik Özellikler Cevabı kısmına Teknik Şartnamenin "Teknik Özellikler" bölümünde istenen özellikler dikkate alınarak Türkçe olarak cevap verilecektir. EK-1 Formun her sayfası firma kaşesi ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Ağdacı Mh - 74100 - Merkez / BARTIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV.2019/286

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2020 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Eybey Medya tarafından yürütülmektedir.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi