KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI TÜRKÇE VE YABANCI DİLDE BASILI KİTAP SATIN ALINACAKTIR KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bu haber 2019-04-05 10:07:12 eklenmiş ve 905 kez görüntülenmiştir.

 

3065 Kalem (6086 Adet) Türkçe ve Yabancı Dilde Basılı Kitap Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                       : 2019/150949

1-İdarenin

a) Adresi                                                         : Ağdacı Mahallesi . 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                              : 3782235299 -

c) Elektronik Posta Adresi                                : yusufsari@bartin.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği                   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)   

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                  : 3.065 Kalem (6.086 Adet) Türkçe ve Yabancı Dilde                                                                 Basılı Kitap

                                                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   : Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Merkezi                                                                                 Kütüphane Binası Merkez/BARTIN

c) Teslim tarihi                                                  : Teslim tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihten                                                                                itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür. Teslimat                                                                 hafta içi 08:30-12:30 / 13:30 -17:30 saatleri arasında                                                                   10.1.1. madde de belirtilen adrese yapılacaktır.                                                                             Yüklenici, ihale konusu işin üzerinde kalan kısmını                                                                          tek partide veya partiler halinde teslim edebilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon                                                                 Daire Başkanlığı Ağdacı Kampüsü Merkez/BARTIN

b) Tarihi ve saati                                               : 26.04.2019 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurumlarına ve özel sektöre temin edilen her türlü kitap ve yayın sağlama işleri benzer iş olarak öngörülmüştür.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ağdacı Kampüsü Merkez/BARTIN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ağdacı Kampüsü Merkez BARTIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

BV.2019/84

ETİKETLER : ihale ihale ilanı
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2013 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
Bartın Web Tasarım