BAKKA BİRİNCİ DÖNEM BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programı, için ilk dönem başvuruları devam ediyor. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden ikişer aylık dönemler halinde alınacak başvurular için son tarih 27 Aralık 2019 olarak belirlenirken ilk dönem başvuruları da 30 Nisan’da sona erecek.
Bu haber 2019-04-05 09:45:08 eklenmiş ve 548 kez görüntülenmiştir.

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programı, 1 Mart 2019 tarihinde ajansın internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna ilan edildi. Programa başvurular ilan tarihi itibariyle alınmaya başlanırken başvurular ikişer aylık dönemler halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacak. Toplam 5 dönem şeklinde kabul edilecek olan projeler için ilk dönem başvuruları 30 Nisan’da sona erecek. 2019 yılı Teknik Destek programı için son başvuru tarihi ise 27 Aralık 2019 saat 18.00 olarak belirlendi.

1 milyon TL ile desteğe devam

Projelere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberi içeriğinde yayınlandı. Başvuru rehberinde 2019 Yılı Teknik Destek Programı, programın amacı ve kapmasıyla ilgili bilgilere de yer verilerek şu ifadelere yer verildi:

“Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 25 Temmuz 2009 tarih 27299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan Zonguldak Merkezli TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde kurulmuş, 1 Mart 2010 tarihinde personelinin göreve başlamasıyla bölgedeki faaliyetlerine aktif olarak başlamıştır. BAKKA kuruluşundan bu yana kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak doğrultusunda faaliyet göstermektedir. BAKKA bu amaçlara uygun olarak 2012 yılından bu yana 7 teknik destek programı yürütmüştür ve desteklerine 2019 yılı içerisinde de 1milyon TL bütçeli 2019 Yılı Teknik Destek Programı ile devam edecektir.

Gelişme eksenleri belirlendi

Yürüttüğü mali ve teknik destek programlarının yanı sıra BAKKA, başta 2010-2013 Batı Karadeniz Bölge Planı ve 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı olmak üzere hazırladığı çeşitli dokümanlar ve yaptığı araştırmalarla bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmuştur. Katılımcılık ilkesi esas alınarak hazırlanan 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planında bölgenin vizyonu ‘Bağımlı Ekonomik Yapısını Kırmış ve Yaşam Kalitesini Yükseltmiş Bir Bölge Olmak’ olarak belirlenmiş, tespit edilen darboğazların üstesinden gelinebilmesi ve hedeflenen vizyona ulaşılabilmesi için iki gelişme ekseni belirlenmiştir. Bölgenin ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir kalkınmasının gerçekleştirilebilmesi için ulaşılması gereken hedefleri kapsayan söz konusu gelişme eksenleri ‘Yenilikçilik ve Girişimcilikle Desteklenen Sektörel Çeşitlilik’ ve ‘Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma’ olarak belirlenmiştir. 2019 yılı Teknik Destek Programı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı Çalışma Programı, Ajansın önceki yıllarda bölgede edindiği tecrübeler ile 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı kapsamında belirlenen hedef ve öncelikler dikkate alınarak Bütçe Usul ve Esaslarında belirtilen kıstas ve standartlara uygun bir şekilde hazırlanmış olup, program amaç, öncelik ve uygunluk esaslarına rehber içerisindeki başlıklarda yer verilecektir.

Amaç destek sağlamak

BAKKA tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik destek; yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini ve diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır. Ajans aynı proje için, mali destek veya teknik destekten sadece birini sağlayabilir.”

Proje başına 30 bin TL hibe !

Teknik destek programı için sağlanacak mali kaynakla ilgili olarak ise “Teknİk Destek Programı için sağlanacak mali kaynak 2019 yılında, teknik destek programı kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1 milyon TL’dir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kurum/kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemektedir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla sağlayabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Ajans tarafından karar verilecektir. Desteğin Tutarı Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda Ajansa toplam maliyeti vergiler dahil 30 bin TL’yi aşmamalıdır. Fakat teknik desteğin gerçekleştirilmesi için sarf malzemesine ihtiyaç duyulması, bunların yararlanıcı tarafından sağlanamaması durumunda, teknik desteğin toplam maliyetinin yüzde 5’ini geçmeyecek şekilde bu malzemeler destek kapsamında sağlanabilir.” denildi.

Teknik destek kapsamı ve örnek proje konuları

2019 Ylı Teknik Destek Programı başvuru rehberinde teknik destek kapsamı ve örnek proje konularına ilişkin olarak da şu ifadelere yer verildi:

“Ajans TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde (Zonguldak, Karabük, Bartın) yerel kalkınma kapasitesini artırıcı ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek nitelikteki her türlü faaliyet için teknik destek sağlayabilecektir. Teknik Destek Programı kapsamında sunulan başvurular; yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunulabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır. Bu başlıkta teknik destek programına uygun olabilecek konular verilmiş olup, başvurulabilecek konular bunlarla sınırlı değildir. Konular, Teknik Destek Programının genel ve özel amaçlarına uygun bir şekilde çeşitlendirilebilir. Öte yandan teknik destek başvurusunda bulunulacak konunun aşağıdaki örnekler arasında belirtilmiş olması, o başvurunun kesinlikle destekleneceği anlamına gelmemektedir.  Bölgede yerel yönetimlerin ve mahalli idare birliklerinin planlama çalışmalarına yönelik eğitim veya danışmanlık faaliyetleri, bölgede ulusal ya da uluslararası hibe destek mekanizmalarının kullanımının arttırılmasına yönelik uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri ile uluslararası fonlara yönelik proje yazım/hazırlık süreci mentörlük faaliyetleri, dış ticaret, uluslararası pazarlama/tanıtım kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, Ar-ge, inovasyon, ihracat, faydalı model, patent, tasarım geliştirme gibi süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, bilişim hizmetleri, teknik çizim, yazılım ve programlara eğitimleri, kamu hizmetlerinde çevrimiçi sisteme entegrasyona ilişkin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, kurumsallaşma ve kurumsal yönetim odaklı eğitim (Akreditasyon, kalite yönetim sistemleri, stratejik plan hazırlama, performans yönetim sistemi, markalaşma vb.) ve danışmanlık faaliyetleri, Projenizi yazarken Teknik Destek Programı ile İlgililiği bölümünde Teknik Destek Programının kapsamını alıntılayarak ve projenizin bu kapsama girip girmediğini detaylı açıklayarak ilişki kurmanız tavsiye edilmektedir. Uluslararası yatırımların çekilmesine yönelik sektörel teknik hazırlıkları içeren danışmanlık faaliyetleri, dezavantajlı kesime hizmet veren kurumlarda özel iletişim yöntemlerine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, mesleki eğitim kurumlarında çağın teknolojik gereklerine uygun uygulamalı eğitici eğitimleri bununla birlikte tüm başvurular her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve bireysel araştırma niteliğindeki çalışmalar veya salt akademik çalışmalar, uzaktan eğitim veya uzaktan danışmanlık olan faaliyetler, siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongreler düzenlenmesi ve katılım sağlanması için bireysel sponsorluklar, eğitim veya kurslar için bireysel burslar, yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeleri içermemelidir.”

 

ETİKETLER : bakka destek iş dünyası
Diğer EKONOMİ haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2013 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
Bartın Web Tasarım