İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Temizlik Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Bu haber 2022-06-21 09:44:20 eklenmiş ve 313 kez görüntülenmiştir.

TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

Muhtelif Temizlik Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2022/606622

1-İdarenin

a) Adı                                                  : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN                                                                      YARDIMCILIKLARI

b) Adresi                                              : KIRTEPE MAHALLESI ARIFLER SOKAK 74100 BARTIN                                                                    MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası                  : 3782283655 - 3782270296

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                  : Muhtelif Temizlik Malzemeleri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                      : 29 Kalem Muhtelif Temizlik Malzemeleri Alımı

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          : Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Sarf Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi                            : Teslimat tek parti halinde yapılacaktır. Sözleşme                                                                              imzalandıktan sonra 20 (Yirmi) gün içerisinde teslimat                                                                     yapılacaktır. a. Ambalaj açıldığında hatalı, bozuk,                                                                              kullanıma uygun olmayan ürünler yüklenici firma                                                                                  tarafından ücretsiz olarak değiştirilmelidir. b.                                                                              Malzemelerin idarenin göstereceği depolara                                                                                     yerleştirilmesi firma tarafından yapılacaktır. c.                                                                                  Malzemeler hafta içi, mesai saatleri içerisinde teslim                                                                        edilecektir.

d) İşe başlama tarihi                             : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 06.07.2022 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri       : Mercan Toplantı Salonu

(e-tekliflerin açılacağı adres)     

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler, teklif ettiği ürüne ait  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesine ait bilgileri (Kalem Numarası, Muhteva Oranı, Geçerlik Tarihi v.b.) Yeterlilik Bilgileri Tablosunda belirteceklerdir. Söz konusu belgeye ait bilgilere Yeterlilik Bilgileri Tablosunda yer vermeyen istekliler, yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanamayacaktır. Ayrıca kendisine ait olmayan, yetkili olduğu firmanın yerli malı belgesini tabloda belirten istekliler, yetkili olduklarını ispat eder belgeyi de ihaleden sonra idaremize sunacaklardır. Sunmamaları halinde yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanamayacaklardır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale günü istekli firmalar numune sunmayacaklardır. belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterlerini karşılayan ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. olan firmalar teklif ettikleri kalemlere ait numuneler İdarenin belirlediği süre içerisinde  idaremize teslim edilecektir. Yapılan numune talebi zamanında karşılanmadığı takdirde ilgili kalem/kalemlere ait teklifiniz değerlendirme dışı bırakılacak ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                      Basın:1647042

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›