Sağlık çalışanlarının mali hakları iyileştiriliyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel kurulu, geçen hafta, uzun görüşmelerin ardından Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 374 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerini tamamladı. AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bartın Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, teklifin hayırlı olmasını dilerken getirilen değişiklikleri, “Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Hemşire ve diğer sağlık meslek mensuplarının mali halklarında önemli iyileştirmeler yapılıyor. Merkezi yönetim bütçesinden sağlanacak ek ödemelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri ve Adli Tıp Kurumu’nun tüm sağlık tesislerini kapsayacak. 4924 Sayılı Sözleşmeli Hekimlerin kadro sayısı artırılıyor. Kurumların 10 bin TL’sına kadar olan borçları terkin ediliyor” diyerek özetledi.
Bu haber 2022-06-20 09:15:11 eklenmiş ve 329 kez görüntülenmiştir.

 

TOLGA AKINER

Milletvekili Tunç, AK Parti Grubu ile birlikte başından sonuna kadar takip ettiği arasında sağlık çalışanlarının mali haklarının artırılmasının da bulunduğu teklif ile getirilen değişiklikler hakkında bilgiler paylaştı.

 

Neler değişiyor?

 

Teklif ile; 1 Ocak 2029'a kadar Sözleşmeli Aile Hekimi olarak çalışanların, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi yapabileceklerini belirten Tunç, diğer değişiklik ve getirilen yenilikleri ise şu şekilde sıraladı:

 

 

Emekli maaşı ve malul aylıkları artacak!

 

* Tabip veya Diş Tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

* Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

 

Oranları Bakanlık belirleyecek

 

* Sağlık kurum ve kuruluşlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

 

 

Ek ödemenin kaynağı genişletildi

 

* Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

* Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere, bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

 

Kadroya göre farklılık gösteriyor

 

* Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak. İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu hüküm uygulanacak.

 

Üniversite hastanelerine özel düzenleme

 

* Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişikle, üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerini merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılacak.

* Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.

 

Merkezi bütçeden ek ödeme

 

* Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkânları esas alınacak.

 

GSS borcunun yarısı silinebilecek!

 

* Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince, Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'si, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde defaten veya taksitle ödenirse geri kalan kısmı, gecikme faizi ile birlikte silinecek. Söz konusu alacak tutarı 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde ise 10 bin lira terkin (üstü çizilerek silinecek) edilerek, kalan miktar tahsil edilecek.

ETİKETLER : Bartın TBMM AK Parti Yılmaz Tunç sağlık çalışanlarının mali hakları
Diğer SİYASET haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›